Choď na obsah Choď na menu
 


Čaplovič Dušan, Doc., PhDr., DrSc.

21. 5. 2010

ČAPLOVIČ DUŠAN, Doc., PhDr., DrSc., podpredseda vlády SR, adresa: Úrad vlády SR

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava, tel.: +421 2 572 95 318, 322, fax: +421 2 524 91 647, vicepremier@vlada.gov.sk, http://www.caplovic.vlada.gov.sk, narodený 18. 9. 1946 v Bratislave, 1953 – 1961 – žiak Základnej školy Senica nad Myjavou, 1961 – 1964 – študent Strednej všeobecnovzdelávacej školy Senica nad Myjavou, 1964 – 1969 – poslucháč historických vied a archeológie na Filozofickej fakulte UK Bratislava, 1969 – 1979 - Východoslovenské múzeum - historický odbor Košice, 1970 - PhDr., UK Bratislava, 1979 - 1980 - Východoslovenský krajský národný výbor - odbor kultúry Košice, 1980 – 1985 - Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav, pracovisko Košice, 1982 - CSc., Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav Nitra, 1986 – 1990 – vedecký tajomník AÚ SAV Nitra, 1990 – 1991 - zástupca riaditeľa AÚ SAV Nitra, 1992 – 2001 – člen Predsedníctva SAV Bratislava, 1995 – 2001 – podpredseda SAV Bratislava, 1999 - DrSc., Archeologický ústav Nitra Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV), 2001 – 2002 – AÚ SAV Nitra, 2002 – 2006 – poslanec NR SR, 2003 – Doc., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2006 - podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, INÉ FUNKCIE: 1992 – 1995 - člen Rady vlády SR pre vedu a techniku, 1995 – 1998 - člen kolégia ministra kultúry SR, 1995 - 1998 - externé prednášky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, 1996 – 1999 - predseda Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, 1996 - člen predmetovej komisie pre dejepis pri Štátnom pedagogickom ústav, 1999 - člen odborovej komisie pre rigorózne a doktorandské práce vo vednom odbore religionistika FF UK, 2001 - člen komisie pre obhajoby dizertačných prác (DrSc.) pri AÚ SAV, 2001 - člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia FF UK a AÚ SAV, INÉ: odborná stáž USA a Fínsko, ČLEN REDAKČNÝCH RÁD: 1995 - Arbeitskreis für genetische Siedlungforschung in Mitteleuropa, Bonn, - 1994 – 2001 - predseda Komisie pre archeológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov/Committee for Slavic Archaeology, Varšava/Warsaw, 1996 - Permanent Committee Ruralia, Tervuren, 1998 - Medieval Settlement Research Group, Leicester/Durham, 1995 – 2001 - zástupca SR za SAV: International Social Science Council pri UNESCO, Paríž, AUTOR: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku, 1983, New Facts about the Development of Medieval Rural Settlement in Easter Slovakia, 1987, Počiatky stredovekého mesta na území Slovenska/Anfänge der mittelalterlichen Stadt auf dem Gebiet der Slowakei, 1995, Report on Urban Archaeology in Europe – Slovakia, 1997, Archaeology and the Beginnings of Christianity in the Territory of Slovakia, 1998, Včasnostredoveké osídlenie Slovenska/Early-Medieval Settlement of Slovakia, 1998, Die slowakische Slawistik und die Archäologie, 1998, V spore s dejinami/Contraversially with the History, 1998, Osmičky v našich dejinách/The Eights in our History, 1999, Social Sciences and the Challenge of Transition in Slovakia, 1999, Does European Need National Cultures?, 2000, Storočie intolerancie/The Century of Intolerance, 2000, The Area of Slovakia in the 10th Century - development of settlement, interethnic and acculturation processes, 2000, Dejiny Slovenska/The History of Slovakia (2000, SPOLUAUTOR: s: Šarmír, E., Zajac, Š.: The Slavs and the Beginnings of Early-Medieval Central Europe, 1999, s: Čičaj, V., Kováč,D., Lipták, Ľ., Lukačka, J.: Tales from Slavic Myths, 2001, s: I. Hudec: Illusstrated Slovak History. A Struggle for Sovereignty in Central Europe, 2006, s: A. Spiesz, D., ed. L.J.Bolchazy, PUBLIKUJE: viac ako 450 evidovaných publikačných jednotiek a viac ako 350 ohlasov/ citácií

Abecedný zoznam osobností v Bratislave

Abecedný zoznam osobností v politike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.